ĐỔI TRẢ HÀNG
Trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng được chuyển sang trạng thái chờ trả hàng, Người gửi có thể yêu cầu giao lại đơn hàng như là một đơn hàng mới, với thời gian mặc định là Gói 01 ngày kể từ thời điểm yêu cầu.
Số lần yêu cầu giao lại tối đa: 01 lần/đơn hàng. Trường hợp quá 24 giờ không nhận được yêu cầu giao lại, đơn hàng sẽ được tự động chuyển trạng thái Trả hàng.
Hàng hóa của Khách hàng sẽ được GHN chuyển trả về lại địa chỉ đã lấy hàng trong trường hợp giao không thành công.
Thời gian trả hàng từ 3-5 ngày (Nội tỉnh/thành phố) hoặc từ 3-10 ngày (Ngoài Tỉnh).

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG HÀNG
Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc, hư hỏng.
Lumi Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình đơn vị cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của Lumi Hà Nội.
Trách nhiệm của Lumi Hà Nội chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.